Неврологичният подход е предначначен за деца и възрастни със следните специални потребности:

• аутизъм
• сензорни нарушения
• обучителни затруднения
• дислексия
• синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност
• генетични аномалии
• ДЦП
• мозъчни травми
• зрителни и слухове нарушения
• множество увреждания
• деца в норма
• възрастни в норма