Общи условия за използване на сайта на Фондация „Нови стъпки“ newstepsbg.org

1.Предмет

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ регламентират отношенията между ФОНДАЦИЯ „НОВИ СТЪПКИ“, от една страна и от друга страна ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ, ползващи интернет страницата: newstepsbg.org. За краткост интернет страницата по-нататък ще бъде наричана „УСЛУГАТА“.

2.Данни за Доставчика

Информация съгласно Закона за защита на потребителите:

1.Наименование на Доставчика: ФОНДАЦИЯ „НОВИ СТЪПКИ“

2.Седалище и адрес на управление: гр. София 1680, ж.к.Гоце Делчев, бл. 47Е

3.Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ж.к.Гоце Делчев, бл. 47Е

4.Данни за кореспонденция: гр. София, ж.к.Гоце Делчев, бл. 47Е , Email: newstepsbulgaria@gmail.com , тел.: 359 893 643 797

5.Вписване в публични регистри: ф.д. № 223 / 2016 г., Софийски градски съд, Булстат № 177030879

6.Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ No 15, Тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6, Тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, уеб сайт: www.kzp.bg

3.Характеристики на Услугата

Основните характеристики на Услугата са следните:

  1. предоставяне на текстова информация за услугите и дейността на Фондация „Нови стъпки“;
  2. предоставяне на документи свързани пряко или косвено с дейността на Фондация „Нови стъпки“;
  3. предоставяне на възможност за обратна връзка чрез контактни форми с Фондация „Нови стъпки“.

Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.

4.Предоставяне на услугата. Технически стъпки за сключване на Договора

Настоящите Oбщи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.

За да използва Услугата, от Ползвателя може да се изисква регистрация или парола за отдалечен достъп в някой случаи.

Ползвателите използват предимно интерфейса на Интернет страницата на Доставчика, за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.

Договорът се сключва на български език.

Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, заедно с всички изменения и допълнения в тях.

Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата.

Този договор се счита за сключен от момента на влизане в уеб сайта.

За сключването на този договор и за сключването на договора за използване на Услугата, Доставчикът не уведомява Ползвателя.

Договорът за използването й се счита за сключен от момента на първото й използване от Ползвателя. В този случай настоящите общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата от Ползвателя до момента на преустановяване на използването й.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

Ползвателят се задължава да не използва Услугата в противоречие с приложимото законодателство.

Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, Доставчикът има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на услугата.

В случаите на профилактика и остраняване на повреди, Доставчикът е задължен своевременно да възстанови предоставянето на услугата след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес.

Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни. Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.

Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни, включително всички лични данни предоставени чрез използването на контактните форми на сайта.

5.Изменение и достъп до Общите условия

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели на услугата.

Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат публикувани на уеб сайта.

Ползвателите приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

Прекратяване на Договора

Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

  • при прекратяване и обявяване в ликвидация, или обявяване в несъстоятелност на една от страните по Договора;
  • при обективна невъзможност на някоя от страните по Договора да изпълнява задълженията си;
  • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно Договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Допълнителни условия

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.05.2018 г.